Sam Harris

Sam Harris
BirthDate
BirthPlace
06/04/1961
Cushing, Oklahoma, USA