Daniel Brewer

Filmography

Art Department (1)

Little Vegas 1990 (Movie)

art direction (Art Director)
Other (11)

Dexter 2007, 2010 - 2012 (Tv Show)

Construction Coordinator

The Starter Wife 2008 (Tv Show)

Construction Coordinator

Jericho 2006 (Tv Show)

Construction Coordinator

Soul Plane 2004 (Movie)

(Construction Coordinator)

The Mind of the Married Man 2002 (Tv Show)

Construction Coordinator

Martial Law 1998 - 2000 (Tv Show)

Construction Coordinator

Cracker 1997 - 1998 (TV Show)

Construction Coordinator

George of the Jungle 1997 (Movie)

(Construction Coordinator)

L.A. Firefighters 1995 - 1996 (TV Show)

Construction Coordinator

Double Tap (TV Show)

Construction Coordinator

My Last Love (TV Show)

Construction Coordinator

SIMILAR ARTICLES