Ivan Milborrow

Filmography

Sound (10)

Kite 2014 (Movie)

Sound / Sound Designer (Sound)

Winnie 2013 (Movie)

Sound /Sound Mixer (Sound)

Red Dust 2004 (Movie)

(Sound)

Beyond Borders 2003 (Movie)

(Namibia) (Boom Operator)

Tarzan: The Epic Adventures 1996 - 1998 (TV Show)

Sound

Dangerous Ground 1997 (Movie)

boom swinger (Boom Operator)

Armed and Deadly 1994 - 1995 (TV Show)

Boom Operator

Cold Harvest (TV Show)

Boom Operator

Operation Delta Force (TV Show)

Boom Operator

Undercover (Tv Show)

Sound Mixer
Writer (2)

White Lion 2010 (Movie)

(Screenplay)

Lullaby 2007 (Movie)

(Screenplay)
Music (1)

Prey 2006 (Movie)

(Music)

SIMILAR ARTICLES