Levan Paatashvili

Born: 03/12/1926

Filmography

Camera, Film, & Tape (5)

Mado, Poste Restante 1990 (Movie)

(Director of Photography)

Robinsonada 1985 (Movie)

cinematography (Cinematographer)

Achalgazrda Kompozitoris Mogzauroba 1984 (Movie)

(Camera)

Golubye Gory Ely Nepravdopodobnaya Istoria 1982 (Movie)

(Director of Photography)

Beg 1970 (Movie)

cinematography (Cinematographer)
Writer (1)

Siberiade 1979 (Movie)

(Screenplay)

SIMILAR ARTICLES