Seven Samurai (1955)

Seven Samurai
Type Feature Film
MPAA Rating N/A
Runtime 3hr 17mins.
Genres Adventure, Action, Period
Keywords N/A
Status Released
US Release Date
  
Name Credit Credited as Role Id Sort Order
Takashi Shimura Actor Kambei--Leader of the Samurai 1 1000001
Toshiro Mifune Actor Kikuchiyo 1 1000002
Yoshio Inaba Actor Gorobei 1 1000003
Seiji Miyaguchi Actor Kyuzo 1 1000004
Minoru Chiaki Actor Heihachi 1 1000005
Daisuke Kato Actor Shichiroji 1 1000006
Ko Kimura Actor Katsushiro 1 1000007
Kamatari Fujiwara Actor Manzo 1 1000008
Kuninori Kodo Actor Gisaku 1 1000009
Bokuzen Hidari Actor Yohei 1 1000010
Yoshio Kosugi Actor Mosuke 1 1000011
Yoshio Tsuchiya Actor Rikichi 1 1000012
Keiji Sakakida Actor Gosaku 1 1000013
Jiro Kumagai Actor Peasant 1 1000014
Haruko Toyama Actor Peasant 1 1000015
Tsuneo Katagiri Actor Peasant 1 1000016
Yasuhisa Tsutsumi Actor Peasant 1 1000017
Keiko Tsushima Actor Shino--Manzo's Daughter 1 1000018
Toranosuke Ogawa Actor Grandfather 1 1000019
Yu Akitsu Actor Husband 1 1000020
Noriko Sengoku Actor Wife 1 1000021
Gen Shimizu Actor Masterless Samurai 1 1000022
Jun Tatari Actor Coolie 1 1000023
Atsushi Watanabe Actor Vendor 1 1000024
Sojin Kamiyama Actor Minstrel 1 1000025
Kichijiro Ueda Actor Bandit 1 1000026
Shimpei Takagi Actor Bandit 1 1000027
Akira Tani Actor Bandit 1 1000028
Haruo Nakajima Actor Bandit 1 1000029
Takashi Narita Actor Bandit 1 1000030
Senkichi Omura Actor Bandit 1 1000031
Shuno Takahara Actor Bandit 1 1000032
Masanobu Okubo Actor Bandit 1 1000033
Akira Kurosawa Director n/a 2 2000001
Yoshio Sugino Segment Director sequence director(fencing) 120884 2000002
Ienori Kaneko Segment Director sequence director(archery) 120884 2000003
Shigeru Endo Segment Director sequence director(archery) 120884 2000004
Shojiro Motoki Producer n/a 3 3000001
Akira Kurosawa Screenplay n/a 120778 4000001
Shinobu Hashimoto Screenplay n/a 120778 4000002
Hideo Oguni Screenplay n/a 120778 4000003
Akira Kurosawa From Story n/a 120870 4000004
Hiromichi Horikawa Assistant Director n/a 163 5000001
Asakazu Nakai Director of Photography n/a 120780 6000001
Shigero Mori Lighting n/a 798 6000002
Fumio Hayasaka Music n/a 120781 8000001
So Mavsuyama Art Director art direction 183 9000001
Seison Maeda Consultant art consultant 120784 12000001
Kohei Ezaki Consultant art consultant 120784 12000002
Fumio Yanoguchi Sound sound recording 120816 14000001
Synopsis
A Japanese farming village, constantly beseiged and pillaged by an army of bandits, recruits seven independent samurai to defend it.